Czym jest dyskryminacja w zatrudnieniu?

równe prawa dla kobiet w miejscu pracy

Niedozwolone jest dyskryminowanie ze względu na rasę, religię, płeć lub narodowość podczas zatrudniania lub w miejscu pracy. Wykonawcy federalni i podwykonawcy muszą podejmować działania afirmatywne, aby zagwarantować równe szanse zatrudnienia bez względu na te czynniki.

Ponadto, w tytule VII ustawy o prawach obywatelskich z 1964 r. Nielegalne jest dyskryminowanie w zatrudnianiu, udzielaniu absolutorium, awansach, poleceniach i innych aspektach zatrudnienia, na podstawie koloru, rasy, religii, płci lub pochodzenia narodowego.

Te przepisy prawne wpływają na każde miejsce pracy i chronią każdego, nawet ludzi, którzy pracują na stronie, która oferuje ruletka za darmo.

Dyskryminacja a molestowanie

Nękanie jest formą dyskryminacji. Podobnie jak w przypadku dyskryminacji, istnieją różne rodzaje nękania, w tym niechciane zachowania ze strony współpracownika, menedżera, klienta lub kogokolwiek innego w miejscu pracy, które są oparte na rasie, kolorze, religii, płci (w tym ciąży), narodowości, wieku (40 lat lub więcej), niepełnosprawność lub informacje genetyczne.

 

Bezprawna dyskryminacja i nękanie

Należy zauważyć, że praktyki dyskryminacyjne mogą wystąpić w każdym aspekcie zatrudnienia. Nielegalne jest przyjmowanie przez pracodawcę założeń opartych na stereotypach związanych z rasą, płcią lub wiekiem, a także niezgodne z prawem jest, aby pracodawca zakładał, że pracownik może być niezdolny, ponieważ jest niepełnosprawny. Ponadto firmy nie mogą wstrzymywać możliwości zatrudnienia od pracownika ze względu na jego relacje z osobą o określonej rasie, religii lub pochodzeniu etnicznym. Bezprawna dyskryminacja obejmuje także nękanie ze względu na chronione prawem cechy osobowe, w tym (ale nie wyłącznie) rasę, płeć, wiek i religię.

Dyskryminacja wiekowa

Dyskryminacja ze względu na wiek jest praktyką szczególnie chronioną przez prawo. Z kilkoma wyjątkami firmy nie mogą określać preferencji wiekowych w ogłoszeniach o pracę. Pracownicy muszą otrzymywać takie same świadczenia bez względu na wiek, z wyjątkiem sytuacji, w której koszt zapewnienia dodatkowych świadczeń młodym pracownikom jest taki sam, jak zapewnienie mniejszych świadczeń starszym pracownikom. Ponadto dyskryminacja ze względu na wiek w programach praktyk lub stażach jest nielegalna.

 

Dyskryminacja religijna

Jest to nielegalne dla pracodawców do dyskryminacji w oparciu o zwyczaje religijne danej osoby. Firmy są zobowiązane do racjonalnego uwzględnienia przekonań religijnych pracownika, o ile nie powoduje to nadmiernych negatywnych konsekwencji dla pracodawcy.

Dyskryminacja płciowa

Wypłacając wynagrodzenie mężczyznom i kobietom o takich samych kwalifikacjach, odpowiedzialności, poziomie umiejętności i pozycji, pracodawcy nie mogą dyskryminować ze względu na płeć. Przedsiębiorstwom nie wolno również obniżać wynagrodzenia jednej płci, aby wyrównać wynagrodzenie między mężczyznami i kobietami.

 

Dyskryminacja na tle ciąży

Ponadto dyskryminacja związana z ciążą jest nielegalna. Pracodawcy są zobowiązani do poradzenia sobie z ciążą w taki sam sposób, w jaki poradziliby sobie z tymczasową chorobą lub innym niestałym stanem, który wymagałby szczególnej uwagi. Osoby poszukujące pracy mają takie same prawa jak pracownicy, a obie są chronione przez Ustawę o dyskryminacji ciążowej (PDA) przyjętą w 1978 r.

Wrogie środowisko pracy

Wrogie środowisko pracy powstaje, gdy nękanie lub dyskryminacja ingeruje w wydajność pracy pracownika lub tworzy trudne lub obraźliwe środowisko pracy dla pracownika lub grupy pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *